Lokaal onze eigen groene energie opwekken en gebruiken!

Groene stroom van eigen boden

In Nederland kiest al rond 70 % van de consumenten voor groene stroom (bron Milieucentraal). Echter, het aandeel duurzame stroomproductie in ons land ligt maar bij rond 15 % (bron CBS). De als groen gewaarmerkte stroom komt dus voornamelijk uit het buitenland, vaak vanuit al vele jaren bestaande productie capaciteiten. Als wij fossiele energie bronnen daadwerkelijk verder willen vervangen, moeten wij dus zelf aan de slag en duurzame alternatieven opbouwen.
Duurzame energiebronnen als waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa dragen minder bij aan de verstorende klimaatverandering.

Zonne-energie

Begin bij jezelf: zonne-energie van je eigen dak

Steeds meer huizenbezitter hebben de eerste stap gezet. Dat blijkt uit de vele initiatieven en het aantal leveranciers actief op de markt (waarvan sommige betrouwbaarder dan andere). Iedereen die zonnepanelen (photovoltaic (pv`s) of warmtebuizen/zonneboilers) op het dak heeft gezet of gaat zetten is goed bezig. De overheid subsidieert de installatie van zonnepanelen actueel nog door een btw belasting teruggaaf (2019).

Wij als burgerinitiatief willen burgers ondersteunen die er nog over na denken, of nog niet goed weten hoe ze de installatie en/of investering het beste kunnen aanpakken. Ook willen wij de wijk- en buurtaanpak bevorderen – zodat je samen met je buren aan de slag kan gaan. Denk aan mogelijke inkoopvoordelen en de zekerheid er niet alleen voor te staan.
Je investering heb je normaal in ca. 8 jaar terug verdiend. Bij een verwachte levensduur bij panelen van rond 20 jaar mag je dus ca. 12 jaar lang de levering van gratis groene energie verwachten.

Zonnepanelen op je eigen dak »

De andere weg: zonnepanelen op andermans dak plaatsen

Niet iedereen heeft een geschikt dak of wil zonnepanelen op het eigen huis plaatsen. Wie toch gezamenlijk met andere inwoners wil bijdragen aan een duurzame transitie, en zelfs een aantrekkelijk rendement wil behalen, die kan ook op een andere manier invulling geven aan lokale groene energieopwekking.

Via een coöperatie (binnen de “postcoderoos-regeling”) kun je deelnemen aan een project “zonnepanelen op andermans dak”. Bijvoorbeeld, een maatschappelijk verantwoorde ondernemer stelt zijn/haar dak ter beschikking om zonnepanelen te plaatsen die door anderen zijn gekocht. Vanzelfsprekend kan de ondernemer zelf ook mee doen en gebruik maken van de opgewekte groene energie in zijn bedrijf.
Vergelijkbare lopende projecten in het land en ook in onze buurtgemeentes laten een rendement van 4 – 5 % zien.

Wij gaan hier als burgerinitiatief werk van maken! Heb je interesse? Laat het ons weten!

Zonnepanelen op andermans dak »

Windenergie is zeker een optie!

Met het plaatsen van zonnepanelen alleen zullen wij het doel klimaat neutrale energiewinning niet bereiken. Het CPB heeft berekend dat Nederland niet meer dan 7 % van de totale energievraag via de zon kan opwekken. Gelukkig kunnen windturbines in verhouding veel meer energie opwekken. Daarnaast leidt windenergie tot een kleinere aanslag op ruimte en milieu, en resulteert het in een lagere kostprijs per opgewekte stroom in kw/h.

Het is helder dat windenergieopwekking op zee en op land toekomstig nog sterker aanwezig zal zijn. Ook in onze gemeente zullen wij rekening houden met de mogelijke plaatsing van windturbines. Bij de omzetting van het klimaatakkoord op provinciaal niveau zullen alle gemeentes moeten gaan leveren en antwoord geven op de vraag hoe de energietransitie vorm wordt gegeven.

Wij als burgerinitiatief willen hier meepraten!
Wij willen dat de zeggenschap en van de voordelen van windturbines voor een substantieel deel bij de burgers liggen. Inwoners moeten kunnen deelnemen aan 50 % van het eigenaarschap. Hierdoor komen niet alleen de lasten, maar ook de lusten op lokaal niveau terecht. Zelf mee beslissen over en hoe en wat! Wil je meedenken en meedoen? Neem dan contact op met ons!

Waterstof en meer….

Waterstof blijkt een ideaal alternatief voor o.a. aardgas te zijn. Pilootprojecten zijn positief, maar de grootschalige toepassing laat vaak nog even op zich wachten (zie ook Deltaplan Waterstof, tegenlicht uitzending). Een scenario zou kunnen zijn om met behulp van windenergie uiteindelijk uit water waterstof te produceren. Misschien ook voor onze gemeente op termijn een alternatief om gezamenlijk over na te denken?

De tussentijdse opslag van energie zal steeds belangrijker worden om de schommelende energie aanlevering uit te balanceren. Ook dit vraagt om nieuwe technische oplossingen, mogelijk te realiseren op buurt of wijkniveau. Een extra reden om als burger alert te blijven en mee te doen!