Privacy (privacyverklaring)

Sinds mei 2018 wordt uw privacy beschermd met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wettelijke regeling zorgt dat bedrijven en instellingen beter met persoonlijke gegevens omgaan, in het belang van uw privacy dus.

Privacyverklaring Duurzaam Alphen-Chaam

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden, abonnees, klanten, opdrachtgevers en websitebezoekers staat bij Duurzaam Alphen-Chaam hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacybescherming

1. Duurzaam Alphen-Chaam vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn leden, abonnees, klanten, opdrachtgevers en websitebezoekers groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten, opdrachtgevers en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

2. Duurzaam Alphen-Chaam gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens.
2a) Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
– een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Duurzaam Alphen-Chaam en de organisatie of persoon in kwestie; en/of
– dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
– dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
– na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.

2b) De gegevens die wij van u hebben ontvangen, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van specifieke doeleinden.
Dit betreft dan uitsluitend een van de volgende partijen:
•GreenChoice. Onze partner indien er sprake is van energielevering;
•Econobis en/of Hoom (Hoom dossier). Ondersteunende administratiesystemen die door een groot aantal duurzame energiecoöperaties gezamenlijk zijn  ontwikkeld en worden beheerd;

3. Duurzaam Alphen-Chaam houdt zich in alle gevallen aan de vigerende wet- en regelgeving.

4. De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is Stichting Ace, gevestigd te Alphen-Chaam,  (Liedekerkestraat 14, 5131CH Alphen).

Verwerking van persoonsgegevens

Duurzaam Alphen-Chaam
1. legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw lidmaatschap, uw abonnement en/of een andere met uw gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor uw relevante activiteiten, producten en diensten van Duurzaam Alpen-Chaam, bijvoorbeeld via een mailnieuwsbrief of energieadvies
2. Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, ze wilt wijzigen (inclusief het opzeggen van het abonnement op de mailnieuwsbrief) of deze (deels) wilt laten verwijderen kun u dit als volgt doorgeven:
info@duurzaamalphenchaam.nl of anders via ons postadres (Stichting Ace).

Ook vragen of klachten over ons privacy beleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Gegevens

Van al onze relaties vragen we de volgende (persoonlijke) gegevens:• Algemeen o Naam (voornaam en achternaam) van personen; o Bedrijfsnaam, KvK nummeren naam van contactpersoon van bedrijven; o Adres, postcode en woonplaats; o Telefoonnummer(s), vast en/of mobiel; o E-mailadres; o Bankrekeningnummer (IBAN)• Van personen bovendien: o Geslachten aanspreektitel; o Geboortedatum; • Afhankelijk van de regeling of het project waaraan wordt deelgenomen: o De datum van aanmelding en indien van toepassing, beëindiging van deelname; o Aantal participaties of deelnamebewijzen; o Waar van toepassing aard van het contract (b.v. energielevering); o Wel of niet een verleende incassomachtiging; o Historie van verzonden facturen en/of nota’s; o Historie van de betaalhistorie; verslag van gesprek tussen energiecoach en bewoner t.a.v. energiebesparingen.

In het algemeen worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Slotbepalingen /Wijzigingen

Duurzaam Alphen-Chaam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 7 Maart 2020.

Duurzaam Alphen-Chaam
(rechtelijke entiteit: Stichting Ace, Kvk 59106131)